GRATIS VERZENDING BOVEN DE € 500,-

Frequently Asked Questions


Wij hebben een no nonsense mentaliteit! Mocht je vragen hebben dan vind je hieronder je antwoord.

BESTELLEN


Wat zijn de verzendkosten?

Binnen Nederland zijn onze standaard verzendkosten €19,00. Bij een orderbedrag boven de € 500,00 worden voor het verzenden van artikelen geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten staan los van het gewicht van de bestelling.

Let op! Bestellingen worden alleen binnen Nederland bezorgd.

Kan ik een geplaatste bestelling annuleren of wijzigen?

Om een snelle levering te garanderen, wordt je bestelling direct naar het magazijn gestuurd. Daarom is het helaas niet mogelijk om je geplaatste bestelling online te veranderen of te annuleren.

Bel: +31 (0)78 623 11 00 en wij lossen het voor je op!

Verzenden jullie ook naar het buitenland?

Nee helaas. Je kunt alleen in Nederland bestellen en laten afleveren.

BETALEN & LEVEREN


Wat zijn de betaalmethodes?

Betalen kan heel eenvoudig en veilig via iDEAL.

Ontvang ik een bevestigingsmail?

Ja, zodra je je bestelling hebt geplaatst, ontvang je een bevestiging van ons. Hierin vindt u een overzicht met het afleveradres, betaal- en verzendmethode en de bestelde artikelen. De factuur wordt na verzending per post of email verzonden.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Alle items die wij aanbieden op de webshop zijn direct uit voorraad leverbaar. Wij versturen onze pakketten via onze vaste leverancier, en de levertijd bedraagt 2 werkdagen.

Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Natuurlijk kun je, in overleg, ook je bestelling bij ons magazijn afhalen. Dan betaal je uiteraard geen verzendkosten. Als je (verderop in het bestelproces) kiest voor ‘afhalen’ dan laten we je z.s.m. weten wanneer je bestelling klaarstaat. Ons adres? Merwedeweg 6 3336 LG, Zwijndrecht.

RETOUREN


Kan ik mijn bestelling retourneren/ ruilen?

Retour / ruilen? Op voorwaarde dat het artikel nog in originele staat is, is dat geen probleem. Wij lossen het voor je op!

Bel: +31 (0)78 623 11 00. Dan maken we een afspraak zodat wij je bestelling bij je op kunnen komen halen.

Binnen hoeveel dagen kan ik mijn bestelling retourneren?

Je kunt je retour bestelling binnen 30 dagen na ontvangst aan ons doorgeven.

Wanneer ontvang ik mijn geld terug van een retour item?

Zodra je retourzending is ontvangen, gecontroleerd en goedgekeurd,  ontvang je je aankoop bedrag binnen 14 dagen na retourzending terug via de betaalmethode die je bij de bestelling hebt gebruikt.

Wat kan ik doen als mijn bestelling beschadigd aankomt bij levering?

Artikelen die niet aan je verwachtingen voldoen worden vervangen, gerepareerd of gecrediteerd, je krijgt dus altijd waar voor je geld. Iedereen snel weer tevreden. Neem contact met ons op en wij gaan het voor je oplossen.

OVERIG


Zijn alle prijzen inclusief BTW?

Nee, alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De BTW prijs wordt getoond bij  ‘shopping bag totals’.

Wat is het voordeel van My account?

Een account heeft vele voordelen. Met een account check je eenvoudig je nog te leveren bestellingen, je bestelhistorie en je verzend-betaalgegevens. Bij een volgende bestelling hoef je niet al je gegevens weer opnieuw in te voeren.

Waar kan ik mijn gegevens wijzigen?

Als je inlogt in ‘My account’ kun je zelf je persoonlijke gegevens wijzigen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Voer je gebruikersnaam of emailadres in en je ontvangt een email van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op deze link om een nieuw wachtwoord door te geven.

VOORWAARDEN


Wat zijn de Algemene voorwaarden?

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MANNEQUINOUTLET BY HANS BOODT MANNEQUINS

 

 

 1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/woonachtig is.

 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.

 

 1. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn/‑ datum treedt automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking.

 

 1. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:
 2. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
 3. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 

 1. a.  Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
 3. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

 

 1. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

 

 1. a.  De betaling van de koopprijs dient te Zwijndrecht, Nederland, te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening.
 2. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen.
 3. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum  waarop de cheque door verkoper verzilverd is.
 4. De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.
 5. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee verwijlsinteresten (rente) te betalen van maximaal 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal 15% van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken in het land des kopers.
 6. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vóór aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

 

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle ‑ ook nog niet vervallen ‑ facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

 

 1. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond‑ en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

 

 1. Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk-)labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-)labels leidt tot schade aan of tot waardevermindering van de betreffende artikelen.

De content is door MANNEQUINOUTLET met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en spant  zich ervoor in, de inhoud van deze pagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. MANNEQUINOUTLET aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze mogelijke onjuistheden.

Staat het antwoord dat je zoekt hier niet bij?